Patentstrategi

Målsättning

Ett första steg för ett företag är att definiera vad som ska uppnås med patentverksamheten. Patent kan ge högre avkastning på investeringar i forskning och utveckling då patenten gör det svårare för andra att tillhandahålla motsvarande produkter och tjänster.

Mål med patentstrategin kan vara att:

  • Öka eller bibehålla marknadsandelar eller vinst genom att begränsa konkurrensen.
  • Avskräcka andra från att anföra sina patent genom att skapa patent som är relevanta för deras produkter.
  • Skapa ännu bättre förutsättningar för att kunna inleda samarbete med andra företag.
  • Höja värdet på företaget och på så sätt bli mer attraktivt för investeringar, samgående eller förvärv.
  • Skapa intäkter via licensiering.

Beroende på företagets förutsättningar och mål kan ett antal aktiviteter identifieras. Nedan följer några aktiviteter och beaktanden som är relevanta för att skapa en värdefull patentportfölj.

Konkurrentanalys

En undersökning av hur den befintliga patentsituationen ser ut inom företagets teknikområde kan ge viktig information om konkurrenter och konkurrenters patent. Den egna patenteringen kan sedan anpassas så att patentportföljen blir konkurrenskraftig.

Analys av vad som bör patenteras

Den egna tekniken bör analyseras för att identifiera vad som kan vara patenterbart. Vidare bör det utredas i vilken mån en identifierad uppfinning skiljer sig från redan känd teknik och vilket skydd ett patent skulle kunna ge. Vi hjälper även till att utvärdera i vilken omfattning ett sådant patent skulle påverka konkurrenter inom samma teknikområde.

I större teknikutvecklingsprojekt kan flera patent ofta sökas för olika delområden av tekniken, vilket i sin tur ger ett mer heltäckande skydd.

Tidpunkt

Det är inte osannolikt att andra utvecklar produkter inom samma teknikområde vid ungefär samma tidpunkt och den som först lämnar in en patentansökan för en uppfinning kan få ett patent beviljat. Det kan därför vara viktigt att lämna in en patentansökan i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet, men detta bör vägas mot att inlämning vid en senare tidpunkt gör att den egna tekniken ofta har utvecklats ytterligare och då finns bättre förutsättningar att utarbeta en optimal patentansökan.

Vidareutveckling

Den ursprungliga uppfinningen vidareutvecklas och konkretiseras ofta genom olika specifika tekniska lösningar under projektets gång mot en färdig produkt eller tjänst. Det bör kontinuerligt analyseras om vidareutvecklingar av tekniken kan patenteras.

Undvika intrång i andras patent

Förutom hanteringen av de egna patenten bör det finnas en plan för att i möjligaste mån undvika att ens egen produkt eller tjänst gör intrång i andras patent. En undersökning av patent inom det aktuella teknikområdet som syftar till att klarlägga vilken teknik som är fri att använda (Freedom-To-Operate, FTO) kan genomföras före lansering av den egna produkten eller tjänsten.

patent strategi